Passage Ceinture

Programme Passage de Grades Jujitsu

Ceinture Jaune :

 • Programme Judo jaune
 • Te Waza
  • Oï Tsuki
  • Gyaku-tsuki
  • Ura-uchi
 • Ashi Waza
  • Mae Geri Kekomi / Keage
  • Mawashi Geri Kekomi / Keage
  • Yoko Geri Kekomi / Keage
 • Série A des Imposés (ici)
 • Mise en situation jujitsu technique judo
 • Kansetsu
  • Kote Gaeshi

Ceinture Orange:

 • Programme Jujitsu Jaune +
 • Programme Judo Orange
 • Te Waza
  •  
  •  
 • Ashi Waza
  •  Kekomi / Keage
  •  Kekomi / Keage
  •  Kekomi / Keage
 • Série A et B des Imposés (ici)
 • Mise en situation jujitsu technique judo
 • Kansetsu
  • Kote Mawashi
  • Kote Gaeshi

Ceinture Verte:

 • Programme Jujitsu Orange +
 • Programme Judo Vert
 • Te Waza
  •  
  •  
 • Ashi Waza
  •  Kekomi / Keage
  •  Kekomi / Keage
  •  Kekomi / Keage
 • Série A, B et C des Imposés (ici)
 • Mise en situation jujitsu technique judo
 • Kansetsu
  • Kote Hineri
  • Kote Mawashi
  • Shio Nage
  • Kote Gaeshi

Ceinture Bleue:

 • Programme Jujitsu Vert +
 • Programme Judo Bleu
 • Te Waza
  •  
  •  
 • Ashi Waza
  •  Kekomi / Keage
  •  Kekomi / Keage
  •  Kekomi / Keage
 • Série A, B et C des Imposés (ici)
 • Mise en situation jujitsu technique judo
 • Kansetsu
  • Kote Hineri
  • Kote Mawashi
  • Shio Nage
  • Kote Gaeshi

Ceinture Marron:

 • Programme Judo Marron
 • Programme Jujitsu Bleu +
 • Te Waza
  •  
  •  
 • Ashi Waza
  •  Kekomi / Keage
  •  Kekomi / Keage
  •  Kekomi / Keage
 • Série A, B, C et D des Imposés (ici)
 • Mise en situation jujitsu technique judo
 • Kansetsu
  • Kote Hineri
  • Kote Mawashi
  • Shio Nage
  • Kote Gaeshi